Gongs Series

Wind Gong

Fong Gong

White Gong

Tiger-Sound Gong

Gong Chime

Chao Gong

Bao Gong

Jing Gong

Xiang Jia Gong

Hui Yin Gong 

Dan Da Gong

Che Sui Gong
Se Gong
Hand Gong
Pasi Gong
Opera Gong

Geng Gong

Cymbals Series

China Wuhan Cymbals

Jing Cymbals

B Series Cymbals

C Series Cymbals

D Series Cymbals

E Series Cymbals

F Series Cymbals

G Series China

Water Cymbals


C series Figured suspension small cymbals
C series China


C series figured supsensison small cymbals
click for large picture
--------------------------------------------------------------------------


Name Size Images
Hi-hat 12" 13" 14" 15"
Splash 8" 10" 12" 14" 16"
Crash 8" 10" 12" 13" 14"
15" 16" 18" 20" 22" 24"
Ride 14" 16" 17" 18"
19" 20" 22" 24"
Orchestral 14" 15" 16" 18" 20"
China 8" 10" 12" 13" 14" 15"
16" 17" 18" 19" 20" 22"

Hubei FOTMA Machinery Co     Copyright©2001